Речник на франчайзинг термините

Анализ на франчайз потенциала оценка дали даден бизнес притежава характеристиките на успешните франчайзи и дали би могъл да се развие като франчайз.

Асоциация на франчайзополучателите – независимо от франчайзодателя сдружение на франчайзополучателите в дадена верига.

Бенчмарк – търговски или финансови резултати на други франчайзополучатели или доходност от алтернативни инвестиции, спрямо които могат да се оценяват резултатите на даден франчайзополучател.

Бизнес план – документ, който определя финансовите и оперативните цели на бизнеса и по какъв начин те ще бъдат постигнати.

Бизнес формат франчайзинг – при франчайзинга на бизнес формат най-важното е спазването на определени процедури за производство и предлагане на продукти или услуги, както и за ръководене на бизнеса. Различава се от дистрибуционния франчайзинг, при който основната роля на франчайзополучателя е да продава получените от франчайзодателя продукти.

Бранд – търговската марка, под която се извършва дейността и нейната репутация.

Брандинг - всички носители на търговската марка - реклами, надписи, табели, облекла, менюта, печатни материали, както и цветовете и дизайнът на помещението на франчайзодателя, които отличават бизнеса от конкурентите и създават определено отношение към него.

Брокер – човек или фирма, които срещу комисиона посредничат между купувачите и продавачите при покупки и продажби на франчайзи.

Въвеждаща кампания - дейности по рекламата, промоциите и връзките с обществеността преди, по време и непосредствено след откриването на обекта.

Въпросник за оценяване – документ, който трябва да бъде попълнен от кандидата за франчайз, за да може франчайзодателят да прецени дали той е подходящ за франчайзополучател.

Гаранция - активи, които франчайзополучателят може да предостави като обезпечение за неустойките при евентуално неизпълнение на договора.

Демография – особеностите на населението в определена област - брой, възраст, доходи, заетост, навици и т.н.

Дизайн - включва всичко, заради което обектът изглежда като останалите обекти във франчайз веригата – цветове, табели, лога, обзавеждане и т.н.

Дистрибуционен франчайз - за разлика от франчайзинга на бизнес формат, който предоставя система за ръководене на бизнес (като пицария, фризьорски салон, училище за чужди езици и т.н.), при диструбуционния франчайз основното, което получава франчайзополучателят, е правото да дистрибутира продукта, произведен от франчайзодателя. Такива са дилърите на автомобили, магазините за мебели, за мода и т.н.

Договор за франчайзинг – подробно писмено и юридически обвързващо споразумение между франчайзодателя и франчайзополучателя, което установява правата и задълженията на двете страни, финансовите им ангажименти, прекратяването, срока и останалите параметри на техните отношения.

До ключ (Turnkey) – нов обект, изграден от франчайзодателя, който се продава на франчайзополучателя в готов за работа вид.

Етичен кодекс – правила, приети от професионална или друга организация за регулиране на дейността на нейните членове.

Забрана за конкурентна дейност - предвидените в договора за франчайзинг ограничения за франчайзополучателя да не участва, притежава или ръководи други бизнеси, конкурентни на франчайза по време и след изтичане на договора.

Запазена територия – районът, където оперира франчайзополучателят и за който франчайзодателят гарантира, че няма да бъдат откривани други франчайз обекти.

Индустриален франчайз – в този случай и франчайзодателят, и франчайзополучателят са индустриални компании. Обикновено франчайзодателят предоставя правото да се ползват патент, ноу-хау, търговска марка и техники за продажба, като се използват съществуващите съоръжения и технологична компетентност на франчайзополучателя.

Интелектуална собственост – правата, които франчайзодателят има върху търговската марка, патентите, Оперативния наръчник, съдържанието на рекламата и други публикации, свързани с дейността.

Кандидат – този, който е отправил запитване за закупуване на франчайз и предстои да бъде преценено дали е подходящ за франчайзополучател.

Клиент – крайният потребител, които купува стоките или услугите, предлагани от франчайзополучателя.

Кобрандинг – съществуването на едно място или в един обект на няколко франчайз вериги.

Конверсионен франчайз – възможността съществуващ бизнес да се включи във франчайз система, като приеме да работи под нейното име, по нейните правила и да заплаща такси.

Кооператив – сдружение на франчайзополучатели за договаряне на по-изгодни условия с доставчиците.

Локация - мястото, където е открит или може да бъде открит магазин, заведение или друг франчайз обект.

Марж – надценката, добавена върху себестойността на стоката или услугата.

Маркетинг – търговски процес, свързан с дистрибуцията, рекламата и продажбата на стоки и услуги.

Маркетинг микс – определянето и управлението на четирите P (product, price, place, promotion) – продукт, цена, дистрибуция и промотиране, които са в основата на маркетирането на продукта или услугата.

Маркетинг план - включва анализ на различните типове представители на целевата група, рекламата и популяризирането на продукта, определения брой продажби, които трябва да се реализират за даден период и т.н. От маркетинг план имат нужда и отделният франчайзополучател, и франчайзодателят – за продаването на франчайзи или за реализацията на продукти и услуги към крайните клиенти.

Мастър франчайз – франчайз системите се развиват най-бързо, като за големи територии или за цели държави се привличат Мастър франчайзополучатели. Те имат правото не само да откриват обекти, но и да преотстъпват франчайз права на други франчайзополучатели. Обикновено получателят на Мастър франчайза предоставя обучението и другите услуги, осигурявани от франчайзодателя, и разделя с него получените такси.

Мултилевъл маркетинг - форма на дистрибуция, при която участникът получава доход не само от собствените си продажби, но и от продажбите на останалите участници, които е въвел в системата. Ако печалбата на една мултилевъл схема и на участниците в нея идва предимно от такси за включването на нови участници, а не от продажбите на продукти на крайни клиенти, тя може да се окаже пирамида.

Мултиюнит франчайз – правото да се открият две и повече франчайза. Не е задължително притежателят на няколко франчайза да има монопол над даден регион или да е сключил договор за регионален или Мастър франчайз.

Нарушение – неспазване на ангажиментите по договора за франчайз и Оперативния наръчник от страна на франчайзодателя, франчайзополучателя или от техните служители.

Ноу-хау - знанието и практическите умения, които се изискват, за да се извършва дадена стопанска дейност.

Обекти на франчайзодателя (или собствени обекти) – магазини, ресторанти или офиси, които са изградени и се управляват не от франчайзополучатели, а от служители на франчайзодателя.

Оборот – общата сума на продажбите в даден обект или в цялата франчайз система.

Обща инвестиция - средствата, нужни за покриване на франчайзинг таксите, изграждането на обекта, оборотните средства и всички разходи и загуби през първите месеци до разработването на обекта.

Одобрен доставчик – доставчик, който отговаря на изискванията на франчайзодателя и от когото франчайзополучателят би могъл да закупува стоки или услуги.

Одобрение на локацията – мястото, където ще бъде изграден магазинът или ресторантът на франчайзополучателя трябва да отговаря на установените от франчайзодателя критерии. Одобрението обикновено не гарантира постигането на определено ниво на продажби.

Оперативен консултант – служител на франчайзодателя, който съветва, подпомага и контролира франчайзополучателите в даден регион.

Оперативен наръчник – съдържа подробна информация за управлението на цялостната работа на франчайз обекта и всички процедури за производството и продажбата на стоки и услуги.

Определен доставчик – за някои стоки или услуги франчайзополучателят трябва задължително да ползва точно определен доставчик, като това би могъл да бъде и самия франчайзодател.

Поверителна информация - описаната в договора за франчайзинг информация за бизнеса, която франчайзополучателят и неговите служители не трябва да споделят с трети лица. Тя може да включва рецепти, списък с клиенти, финансови и технологични аспекти на бизнеса.

Подходящ кандидат – кандидат, за когото след първоначално интервю е преценено, че отговаря на минималните изисквания, и му е предоставена за попълване форма за кандидатстване за франчайзополучател.

Представяне на франчайза – може да съдържа информация за франчайз системата, пазара, задълженията на франчайзодателя и франчайзополучателя, такси, необходимите инвестиции и т.н. В САЩ франчайзодателите са задължени да предоставят на кандидатите стандартна презентация на франчайза (Federal Disclosure Document) поне 10 работни дни преди подписването на договор за франчайзинг или плащане по него.

Проверки на качеството - франчайзодателят може да проверява спазването на стандартите за работа чрез проверки от консултант, анонимни купувачи (тайни клиенти) и по други начини.

Профил на подходящия кандидат – възраст, компетенции, опит, възможности за инвестиране и останалите условията, на които трябва да отговарят предпочитаните от франчайзодателя кандидати.

Процентен наем - разпространена форма в моловете в САЩ, при която наемателят плаща по-голямата от двете стойности - или договорения наем, или определен процент от реализираните продажби.

Първоначална инвестиция - необходимите финансови ресурси за започване на бизнеса. Обикновено включват първоначалната франчайзинг такса, цената на оборудването, обзавеждането, ремонта, инвентара, депозити, лицензи, наем, оборотен капитал и т.н., нужни за започване на бизнеса.

Регионален представител – предприемач, който срещу определена такса получава правото да набира франчайзополучатели в даден регион. Той обучава и консултира франчайзополучателите, като получава процент от първоначалните франчайз такси и от месечните роялти отчисления. Регионалният представител посредничи при сключването на договора между франчайзодателя и франчайзополучателя, но не е страна по него.

Регионален франчайз – правата, предоставяни за развитие на определен регион. Обикновено регионалният франчайзополучател се ангажира да открие за даден срок определен брой обекти.

Ретрофранчайзинг - купуването от франчайзополучатели на обекти, които досега са били собственост на франчайзодателя и са били управлявани от него.

Рефранчайзинг - когато франчайзодателят е поел или откупил обекта на един франчайзополучател и го предоставя на друг.

Роялти - такса, която франчайзополучателите заплащат периодично (обикновено всеки месец) за правото да работят под марката, да ползват бизнес модела, да участват в системата и да имат гарантирана територия. Обикновено се определя като процент от оборота, но може да бъде и фиксирана сума.

Сертифициране – програма, чрез която се проверяват и удостоверяват способностите на франчайзополучателите или на служителите да изпълняват работата си в съответствие с установените стандарти.

Срок - периодът, за който се сключва договорът за франчайзинг.

Стандарти за качество – изисквания на франчайзодателя за процедурите на работа, които са представени на франчайзополучателя и неговите служители чрез наръчници, длъжностни характеристики, обучения и по други начини.

Субфранчайзинг – получаване на франчайз права не директно от франчайзодателя, а от носителя на Мастър франчайз правата за даден регион, който е оторизиран да ги преотдава.

Съвет на франчайзополучателите – помага за комуникацията с централата и участва активно в разрешаването на конфликтите в системата. Известен е още и като Консултативен съвет.

Такса за подновяване – след изтичане на договора за франчайзинг той би могъл да бъде подновен, като франчайзополучателят заплати предварително определена сума.

Такса за прехвърляне – сума, която получава франчайзодателят за администриране на прехвърлянето на франчайз правата от франчайзополучателя на трето лице.

Такса за реклама – вноски, които франчайзодателите правят (обикновено ежемесечно) в националния маркетингов фонд на франчайзодателя. Това може да са фиксирани суми или процент от оборота и се използват за централизирана реклама на марката.

Текуща подкрепа - след първоначалното обучение франчайзодателят предоставя консултации или повишава квалификацията на франчайзополучателите и на служителите във веригата чрез различни форми – инструкции на място, семинари, курсове и т.н.

Търговска марка – регистрираните име или символ, използвани, за да се отличи даден продукт от останалите.

Франчайз – полученото срещу заплащане право да се продават продукти или услуги под търговските марки на франчайзодателя, като се спазват неговите стандарти за управление на бизнеса.

Франчайз такса – първоначалнатафиксирана сума, която се плаща от франчайзополучателя на франчайзодателя срещу получаваните права за ползване на търговската марка, бизнес модел, защитена територия, обучение и т.н.

Франчайзодател – този, който притежава бизнес модела и търговската марка и предоставя на други правата да предлагат продукти или услуги под дадената марка на определена територия.

Франчайзополучател – този, който получава за определена територия правата да предлага продукти или услуги под дадена марка, като спазва процедурите за водене на бизнеса, определени за цялата верига.