Отговорност

Никаква част от информацията, публикувана и съдържаща се на уеб сайта Franchising.bg не може и не трябва да се счита за съвет, препоръка или подтикване към извършване на действие, взимане на решение или покупка. Използването на информацията на сайта е изцяло на отговорността и за сметка на потребителя. Информацията се предоставя във вида в който е предоставен от франчайзодателите и автори на текстовете, и сайтът не поема гаранции за точността и достоверността на данните й от какъвто и да е вид.

Franchising.bg не поема отговорност за пропуснати ползи или нанесени щети в следствие от използване на настоящия уеб сайт.

Franchising.bg не поема отговорност за съдържанието и за последиците от използването на други уеб сайтове и ресурси, до които потребителят е достигнал чрез него, посредством хиперлинкови връзки, рекламни банери, текстови материали и други, както и от материали публикувани от потребителите.