Общи условия

Използването на сайта Franchising.bg е обвързано от настоящите общи условия за ползване. чрез достъпа до (зареждането на) сайта. Вие приемате и се съгласявате с тях, като се задължавате да ги спазвате. С използването на сайта вие декларирате, че имате правото, пълномощията и дееспособността да приемете и да бъдете обвързани с тези условия.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между „Франчайзинг БГ ЕООД”, наричан по-долу „Оператор” и потребителите на сайта Franchising.bg, по повод услугите, предоставяни посредством неговото използване.

а) Наименование на Оператора: „Франчайзинг БГ” ЕООД;

б) Седалище и адрес на управление: София, ул. „А. П. Чехов”  №58А

в) Електронна поща за кореспонденция: content@franchising.bg

1.2. Термините по-долу, използвани в настоящите Общи условия за ползване и сайта Franchising.BG, имат следното значение:

а) „Сайт” – интернет ресурс, достъпен чрез домейна franchising.bg, собственост на и администриран от „Франчайзинг БГ” ЕООД;

б) „Потребител” – всяко лице, посетило и ползващо Сайта;

 

II. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2.1. При използването на Сайта всички Потребители се задължават: да спазват приложимото национално и международно законодателство, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърняват доброто име на другиго и да не призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядват фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не публикуват данни, представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; да не се намесват по какъвто и да било начин в правилното действие на системата, да не използват недостатъци в системата с цел добиването на информация, да не тестват сигурността на системата, да не извършват действия за умишлено претоварване на системата, да не заобикалят и изключват технологични мерки за защита; да не публикуват без изричното писмено съгласие на Оператора материали, съдържащи реклама или предложения за стоки или услуги; да не използват Сайта за изпращане на непоискани търговски съобщения (СПАМ); да не нарушават правата на интелектуална собственост на Оператора, както и да спазват всички други свои задължения по настоящите Общи условия за ползване.

III. ЛИЧНИ ДАННИ

3.1. Операторът си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общи условия за ползване (посредством посочените тук начини) Потребителите се съгласяват със събирането, пренасянето и обработката на личните им данни, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство.

3.2. Личните данни на Потребителите се използват: за идентификация по сключените от тях договори; за отчетно-счетоводни цели с Търговците; за организиране на томболи и анкети; за статистическо обработка; за целите на директния маркетинг.

3.3. Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителите, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс и др.). Операторът полага дължимата грижа и отговаря за защита на личните данни на Потребителите, освен в случаите на злоумишлени действия на трети лица.

3.4. С приемането на настоящите Общи условия за ползване, Потребителите се съгласяват предоставените от тях имейл адреси да бъдат използвани за целите на директния маркетинг (включително изпращането на имейл съобщения с търговски характер), както от Оператора, така и от други негови сайтове и партньори.

 

IV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4.1. Авторските права, търговските марки и всички други права на интелектуална собственост върху материали и файлове, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн и изходен код, принадлежат на Оператора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

4.2. Потребителите декларират, че са собственик, или че са получили необходимото съгласие на собственика, за всички и всякакви материали, които публикуват на Сайта, вкл. по отношение на изображението добавено и използвано в техния потребителски профил (аватар).

4.3. По силата на тези Общи условия за ползване Потребителите предоставят на Оператора изключително, безсрочно, неотменимо и безвъзмездно право за използване на всички материали, които публикуват на Сайта.

 

V. ОТГОВОРНОСТ

5.1. Потребителите се задължават да обезщетят и да освободят от отговорност Оператора при съдебни искове и други претенции на трети лица за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с нарушение или неспазване на разпоредбите на тези Общи условия за ползване.

5.2. Операторът не гарантира за верността, точността и актуалността на материалите и информацията, публикувани на сайта и не носи отговорност Franchising.bg за пропуснати ползи или нанесени щети в следствие от използване на информацията на настоящия Сайт.

5.3. Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

5.4. Операторът не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), а също и за материалите, добавяни на Сайта от страна на Потребителите.

5.5. Операторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от Потребители на Сайта, без да е дало съгласие за това.

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

6.2. Законът, приложим към отношенията между Потребителите и Оператора по повод използването на Сайта, е българското право. Всички спорове, свързани с услугите на Оператора, които не могат да се разрешат по приятелски начин, следва да се разрешават от компетентния съд в София.

6.3. Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила.

 

Настоящите Общи условия за ползване влизат в сила за всички Потребители на Franchising.BG на 01.01.2012 г.