Франчайзинг съвети

5 основни неща в договора за франчайз

14/04/2013

5 основни неща в договора за франчайз

Най-важното, което трябва да се знае за договора за франчайзинг е, че в него страните могат да договорят всичко, което намерят за добре!

Франчайзингът не се споменава в нито Търговския закон, нито в Закона за задълженията и договорите. Затова договорът за франчайзинг спада към т. нар. "ненаименовани договори", чието съдържание и сключване не е установено със законови норми. Така: „Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави.” – както гласи чл. 9 от ЗЗД.

Описание на франчайза откриваме в Закона за корпоративното подоходно облагане. Според него: „Франчайз" е съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени срещу възнаграждение, за да се използват за продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги” (из Допълните разпоредби на ЗКПО).

Принципът, на който се базират франчайз моделите е, че франчайзополучателите действат от свое име и за своя сметка, но под предоставената им търговска марка. Това означава, че този, които е закупил франчайза може да открие ресторант например на KFC, но да издава фактурите от името на своята фирма и да поема разходите за поддържането на дейността – наеми, заплати, осигуровки и т.н.

Ето и основните договорености, които се уреждат в Договора за франчайзинг:

Франчайз пакет

В договора трябва детайлно да се опише какъв точно е неговият предмет – какви са задълженията на франчайзодателя и какво получава франчайзополучателят: Какво обучение и техническа помощ ще му бъдат предоставени. На каква рекламна, организационна, логистична, технологична или друга подкрепа той може да разчита. А също и по какъв точно начин може да се ползва търговската марка: Дали това е като дистрибутира продукти или като се произвеждат стоки и като се предлагат услуги. И дали франчайзополучателя се задължава изрично да предлага единствено стоките или услугите на франчайзодателя.

Финансовите отношения

Обикновено при закупуването на франчайз бизнес се заплаща първоначална франчайз такса. Освен това франчайзополучателят може да се задължи да заплаща и месечна такса, която най-често се определя като процент от оборота. Тъй като контролът не винаги може да бъде достатъчно прецизен, някои франчайзодатели определят и минимален праг на месечната такса. Например – страните могат да се договорят, че „франчайзополучателят дължи месечна франчайз такса от 7% от реализирания оборот, но не по-малко от 500 лв.” Много често месечна такса не се събира когато става въпрос за дистрибуция на стоки, доставяни от франчайзодателя. Например ако произвеждате уникални свещи и ги дистрибутирате в страната чрез ваши франчайз представители вие може да не събирате месечна франчайз такса. Вашата печалба може да бъде включена в цената на едро, на която представителите купуват свещите от вас.

Много често пред франчайзополучателите са поставени цели за достигане на определен оборот или печалба, които трябва да бъдат достигнати в течение на времето.

Особено важно е да се уточни и какви допълнителни инвестиции трябва да направи франчайзодателят и в какви срокове трябва да стане това. И накрая много от франчайзодателите събират всеки месец и такса за реклама, която може да се инвестира например в телевизионни рекламни кампании.

Ексклузивитет

В повечето случаи на получаващия франчайза са гарантирани изключителни права за територията на даден район, град, или област. Но това не винаги е задължително.  Някои франчайзодатели предоставят като стимул на най-добрите си франчайз представители втора и трета територия при облекчени условия.

Срок

За колко време се сключва договорът и какво се случва след това? При какви условия договорът може да се поднови или да бъде прекратен предсрочно от страните?

От страна на франчайзодателя договорът би могъл да бъде прекратен предсрочно при влошаване на качеството на стоките или услугите, предлагани от франчайзополучателя или при неспазване на фирмената политика, при уронване на престижа на търговската марка от страна на франчайзодателя и т.н. От своя страна франчайзополучателят би могъл да прекрати договора при неспазване на ангажиментите от страна на франчайзодателя за адекватно обучение, периодични консултации и друга търговска и техническа помощ.

Разбира се неустойките са важна част от договора, но не по-малко важно е в текста да се предвиди как точно ще може да се установи неизпълнението на задълженията на някоя от страните.

Контрол

За да може бизнес моделът да се мултиплицира успешно е важно да бъде спазвана технологичната дисциплина. Затова в повечето случаи договорът за франчайзинг препраща към Оперативния наръчник, в който детайлно са описани всички длъжностни характеристики, процедури, изисквания за дизайн и обзавеждане на търговските обекти и т.н.

Франчайзодателят би могъл да контролира спазването на тези стандарти чрез анонимни купувачи, видео наблюдение и по други уточнени между страните начини.

Въпреки че не е задължително, подписването на договора за франчайз пред нотариус може да улесни значително задоволяването на финансовите претенции на изправната страна в случай предсрочно прекратяване на действието на договора.

FRANCHISING.BG предлага консултации и изготвяне на договори за франчайз.

Автор:

Светослав Билярски

Светослав Билярски има дългогодишен опит в медиите и рекламата. Бил е копирайтър в Ogilvy&Mather, криейтив директор в Publicis и главен редактор на списание Мениджър. Разработвал е рекламни и маркетингови кампании за над 50 водещи български и световни брандове. Притежава фирми в областа на услугите и води курс по Бранд билдинг в Нов български университет. Създава FRANCHISING.BG през 2008 г. - българската франчайзинг медия, която популяризира този бизнес модел и консултира всички желаещи да закупят, разработят или продадат франчайз бизнес.